Lilloa 57 (1) (2020)

Equipo simulador de agua de lluvia para experimentos a campo en ecosistemas áridos y semiáridos

Zhiming Xin, Jianqiang Qian, Carlos A. Busso, Bo Wu, Yajuan Zhu, Jinxin Zhang, Yonghua Li, Qi Lu

54-71

Equipo simulador de agua de lluvia para experimentos a campo en ecosistemas áridos y semiáridos

Xin Zhiming, Jianqiang Qian, Carlos A. Busso, Bo Wu, Yajuan Zhu, Jinxin Zhang, Yonghua Li, Qi Lu

54-71